تربیت پژوهشگر

معاونت پژوهش با هدف پرورش استعدادهای پژوهشی، آموزش مهارت‌های به‌کارگیری اطلاعات و پردازش آن به صورت کاربردی و تعلیم علوم ضروری برای اجرای یک فرایند پژوهشی، از سال 94 اقدام به برگزاری آزمایشی دوره تربیت محقق نمود. بعد از اجرای موفقیت آمیز دوره نخست و تصویب طرح در سال 96، دوره دوم به طور رسمی برگزار شد. دوره‌های تربیت محقق، طی دوسال و 16 جلسه علمی (2ساعته) در هر نیمسال، به همراه تأمین نیازهای پژوهشی اعم از نشست‌ها و کارگاه‌های مهارتی و روشی برگزار می شود. تاکنون سه دوره از این طرح برگزار شده که یک دوره آن به اتمام رسيده و دو دوره ديگر در حال برگزاری است.

 

اهداف

*

شناسایی و پرورش استعدادهای پژوهشی طلاب و اساتید و به فعلیت رساندن آن؛

حمایت از استعدادهای پژوهشی و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی- پژوهشی؛

تقویت روح پژوهش، خلاقیت، نوجویی و تشویق به فعالیت جمعی علمی؛

ترغیب و تشویق اساتید، طلاب و دانشآموختگان جامعه به پژوهش­های بنیادین؛

دانشافزایی و مهارتافزایی پژوهشی و تقویت توان نویسندگی؛

*

جهت‌دهی داده‌های آموزشی به سوی فعالیت‌های پژوهشی.   

 

دوره اول 2 دوره اول